Algemene Voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN Pat’s Jewels

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle bestellingen en overeenkomsten van Pat’s Jewels zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Pat’s Jewels worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Pat’s Jewels ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten 

2.1 Alle aanbiedingen van Pat’s Jewels zijn vrijblijvend en Pat’s Jewels behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Pat’s Jewels. Pat’s Jewels is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Pat’s Jewels dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. 

2.3 De op de website, catalogus of andere voor reclame doeleinden uitgegeven publicaties weergegeven sieraden van Pat’s Jewels zijn voorbeelden van de daadwerkelijke sieraden. Aangezien elk sieraad met de hand vervaardigd is, is elk sieraad uniek. Dit houdt in dat het daadwerkelijk door u te ontvangen product in details kan afwijken van hetgeen in de voor reclame doeleinden uitgegeven publicaties is getoond. Aan de in voormelde publicaties getoonde afbeeldingen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 

Artikel 3. Prijzen en betalingen 

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 

3.2 Betaling dient vooraf te geschieden zonder korting of compensatie. Na ontvangst van Uw betaling ontvangt U binnen 7 dagen een bevestiging van Uw bestelling met levertijd en een factuur waarop is aangegeven hoe de betaling heeft plaatsgevonden. 

3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Pat’s Jewels. 

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Pat’s Jewels gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Pat’s Jewels. 

Artikel 4. Levering 

4.1 Levering geschiedt slechts na voorafgaande onherroepelijke betaling

4.2 De door Pat’s Jewels opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. 

4.3 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. 

4.4 Levering kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw levering kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Pat’s Jewels verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over. 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten 

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Pat’s Jewels geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid 

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering, met inachtneming van het in artikel 2 bepaalde, te onderzoeken ofde producten aan de overeenkomst beantwoorden. Hierbij dient u rekening te houden met de handmatige vervaardiging en het unieke karakter van elk sieraad. Indien u van mening bent dat het aan u geleverde goed buiten de grenzen van de redelijkheid en billijkheid afwijkt van hetgeen u in de koop overeen bent gekomen dient u Pat’s Jewels daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. 

7.2 Indien is aangetoond dat de producten, met inachtneming van het in artikel 2 bepaalde, niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Pat’s Jewels de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Pat’s Jewels n te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien zowel de verpakking van het product als het product zelf onbeschadigd zijn waarbij tevens geldt dat de kosten voor alsmede het risico van retourzendingen voor uw rekening komen. 

7.4 Indien na retourzending blijkt dat het door Pat’s Jewels aan u geleverde product alsmede de verpakking beschadigd dan wel, gelet op het karakter van het sieraad, veranderd zijn, heeft Pat’s Jewels de keuze om u de reparatie kosten dan wel het gehele factuurbedrag in rekening te brengen. In het laatste geval zal het door u retour gezonden product aan u worden terug gezonden.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie 

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Pat’s Jewels, dan wel tussen Pat’s Jewels en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Pat’s Jewels, is Pat’s Jewels niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Pat’s Jewels. 

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Pat’s Jewels in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Pat’s Jewels gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Pat’s Jewels kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

Artikel 10. Diversen 

10.1 Indien u aan Pat’s Jewels schriftelijk opgave doet van een adres, is Pat’s Jewels gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Pat’s Jewels schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. 

10.2 Wanneer door Pat’s Jewels gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Pat’s Jewels deze Voorwaarden soepel toepast. 

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Pat’s Jewels in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Pat’s Jewels vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 10.4 Pat’s Jewels is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. 

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.